VYJÁDŘENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU

Vyjádření MěÚ Špindlerův Mlýn, odbor výstavby k možným stavebním úpravám   pdf ke stažení  

Vyjádření MěÚ Špindlerův Mlýn, odbor výstavby k možným stavebním úpravám
nemovitosti č.p. 12
(
přistavění patra, rozšíření objektu, případná demolice objektu), které
bylo poskytnuto:

Ing. arch. Anna Seidlovou, referentkou odboru výstavby
Tel.: 499 404 258
MěÚ Špindlerův Mlýn
Špindlerův Mlýn 173
543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN

Dle přiloženého obrázku (zcela níže) je parcela zařazena do funkční plochy SC, pro kterou
platí následující regulace:

SC
BYDLENÍ SMÍŠENÉ V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
vzhledem k charakteru území není prostorová regulace jednoznačně stanovena, objekty musí svým
architektonickým řešením stavebních forem a zejména celkovým objemem zástavby respektovat měřítko a
kontext okolní zástavby a charakter území
% zastavění a % zeleně bude určen regulačním plánem
podlažnost max. 4NP včetně podkroví v návrhových a přestavbových lokalitách, ve stávající zástavbě
přizpůsobit charakteru území

HLAVNÍ VYUŽITÍ
budovy obytné vícepodlažní

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
stavby veřejného charakteru definované pro funkční plochy OV – občanské vybavení veřejného charakteru
(pro vzdělání a výchovu, zdravotní a sociální služby, veřejnou správu, kulturu, ochranu veřejného pořádku atp.)
stavby pro obchodní účely městského charakteru (vícepodlažní obchodní domy)
stavby pro ubytování (hotely)
budovy obytné nízkopodlažní
stavby pro administrativu
provozovny drobné řemeslné výroby a služeb bez vlivu na okolí (ateliéry, krejčovské dílny, kadeřnictví,
opravny spotřebního zboží atp.)
zařízení integrovaná do staveb s hlavním případně přípustným využitím
- zařízení pro obchodní účely (prodejny s celkovou zastavěnou plochou do 100 m
2
)
- zařízení veřejného stravování (bufety, občerstvení, jídelny, restaurace, kluby)
- zařízení sportovní a relaxační (fit centra, sauny)
veřejné WC
parkovací a odstavné plochy pro potřebu lokality
veřejná prostranství
dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.)

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
a vše ostatní

Přičemž bych chtěla zdůraznit, že se jedná o zastavěné území obce
, ve kterém je potřeba
přizpůsobit charakter stavby okolí a také fakt, že v okamžiku, kdy dojde k odstranění stavby,
je potřeba brát při návrhu projektu v potaz veškeré náležitosti
OTP
na výstavbu- zejména
odstupové vzdálenosti budov a cizích pozemků z hlediska požární bezpečnosti apod. a
výsledný návrh umístění objektu těmto podmínkám přizpůsobit.